Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor levering aan de klant via bestellingen via www.a-seti.com

KVK: 55593356
Btw: NL.1123.89.284.B01

Artikel 1 Algemeen

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van A Seti en op
alle met A Seti aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2

Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van
toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door A Seti is ingestemd.

1.3

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken
indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de
klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke
persoon of rechtspersoon die met A Seti in een contractuele relatie van welke aard dan
ook staat of komt te staan.

1.6

A Seti behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen
en/of aan te vullen.

1.7

Door het gebruik van de internetsite van A Seti en/of het plaatsen van een bestelling
aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten
zoals die staan vermeld op de internetsite.

.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1

Alle aanbiedingen van A Seti zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2

A Seti behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder

wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door
de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven
e-mail adres. De Klant en A Seti komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken
van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra
deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van A Seti
gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en
opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de
producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. A Seti garandeert
echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie
etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Levering en transport

3.1

A Seti heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk
afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie
werkdagen na ontvangst van de betaling. Bij betaling onder rembours versturen wij de
bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bestelling. De
genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding
van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin
het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan
worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval
gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover
dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

3.2

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden
aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant
per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3.3

Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst
opgegeven adres.

3.4

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

3.5

A Seti is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door TPG Post.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

4.1

A Seti blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is
voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de
producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de
Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende
schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan A Seti zijn
voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen
geschieden.

Artikel 5 Prijzen en betalingen

5.1

Alle door A Seti vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting
en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen.

5.2

De hoogte van de verzend- en administratiekosten staan op de internetsite vermeld.

Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van
de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

5.3

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de
internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

5.4

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5.5

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

•        betaling vooraf: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend/

administratiekosten en eventuele kosten voor extra services over op bankrekening
45.76.69.764 ABN AMRO. Ten name van A Seti te Amsterdam, onder vermelding
van besteldatum en bestelnummer.

•        onder rembours: de Klant betaalt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en

administratiekosten en rembourskosten contant of op een door de vervoerder te
bepalen wijze van betalen.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht

6.1

De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de
producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden
met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.
Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u A Seti daarvan zo
spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans
nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via e-mail gemotiveerd
kennis te geven.

6.2

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,

heeft A Seti de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te
vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het
recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan A Seti te retourneren.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet
beschadigd of gebruikt zijn.

6.4

Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt A
Seti zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan A Seti betaalde
bedrag.

6.5

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1

A Seti geeft garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval
er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de
volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade,
bevriezing en verontreiniging.

7.2

A Seti is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of
anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van A Seti .

A Seti is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-
of omzetderving.

7.3

Indien A Seti om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal

de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met
betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht

8.1

In geval van overmacht is A Seti niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te
komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand,
bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers
of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege
te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het
op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven
informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de
producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij A Seti .

9.2

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-,
tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet
octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten

 
      

9.3

Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen
begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals
verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van A Seti
haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in
relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Privacy cliënt

10.1

De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door A Seti vertrouwelijk
behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

•        het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste

afleveradres.

•        het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.

•        het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u

relevante informatie of nieuwsbulletins.

10.2

A Seti neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3

A Seti verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Rechtskeuze en bevoegde rechter

11.1

Op elke overeenkomst tussen A Seti en de Klant is het Nederlands Recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen

12.1

A Seti is gevestigd te Amsterdam, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nr: 55593356. Het BTW-identificatienummer is NL.1123.89.284.B01.

12.2

Gelieve alle correspondentie te zenden aan A Seti, Hendrik Veldhuishof 12, 1106 ZB
Amsterdam, of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3

Wanneer door A Seti gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen
van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en

strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat A Seti deze

Algemene Voorwaarden soepel toepast.